E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
Kalkınma Ajansı
Development Agency
Programlar kapsamında her ilde bir adet bilgilendirme toplantısı yapılacak olup toplantının yer ve zaman bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Toplantılara programlar kapsamında uygun başvuru sahibi olarak tanımlanan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılım sağlaması beklenmektedir.
 
 
Toplantı İli
Tarih
Saat
Yer
Afyonkarahisar
11.09.2018
10:00-12:00
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
Kütahya
13.09.2018
10:00-12:00
Zafer Kalkınma Ajansı
Manisa
12.09.2018
10:00-12:00
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
Uşak
11.09.2018
15:00-17:00
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
1 /1
 
 
 
 
Kalkınma Ajansı
Development Agency
 
 
Program Adı
2018 Yılı Teknik Destek Programı (2018 TD)
Referans No
TR33/18/TD
Son Başvuru Zamanı
Başvuru Süreci
Dönem 1 (KAYS 5)
Dönem 2 (KAYS 6)
Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı
31.10.20181 17:00
25.12.2018|23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi
31.10.20181 18:00
28.12.20181 18:00
Amaç
TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
Öncelikler
Faaliyetin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Öncelikler kapsamında desteklenecek faaliyetler için başvuru rehberinin 19. sayfasında yer alan “2.1.3.3 Faaliyet Konuları” bölümünü inceleyiniz.
 1. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
 2. Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
 3. Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
 4. Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
 5. Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitelerini geliştirmeye, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya ve istihdam oranlarını yükseltmeye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
 6. SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
Faaliyet Süresi
Asgari Süre
30 Gün
Azami Süre
90 Gün
Bütçe Limitleri
Program Bütçesi
600.000 TL (Altı Yüz Bin Türk Lirası)
Bütçe Dağılımı
Öncelik 1-4
Öncelik 5
Öncelik 6
Öncelik Bütçesi
400.000 TL
100.000 TL
100.000 TL
Faaliyet Bütçesi (KDV Dahil)
50.000 TL
20.000 TL
10.000 TL
 
 
 
Zafer
Kalkınma Ajansı Development Agency
 
 
 
 
Program Adı
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2018 FD)
Referans No
TR33/18/FD
Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı
23.12.2018|23:59
Taahhütnamenin e-Imzası / Teslimi
28.12.2018| 18:00
Amaç
TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve re yararlanılmasına, bölge ekonomisine yöne yenilik ve girişimcilik kapasitesinin gelişt stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta v fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
tabet gücü açısından önemli fırsatlardan ik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin rilmesine yönelik Ajansın plan, program ve adede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki
Öncelikler
Projenin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi
gerekmektedir. Öncelikler kapsamında desteklenecek projeler için başvuru
rehberinin 22. sayfasında yer alan “2.1.3.3 Proje Konuları” bölümünü inceleyiniz.
 1. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 2. Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 3. Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 4. Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 5. Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 6. SOP’1ar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Proje Süresi
Asgari Süre
6 Ay
Azami Süre
12 Ay
Destek
Limitleri
Program Bütçesi
1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)
Destek Miktarı
Destek Oranı
Asgari
Azami
Asgari
Azami
75.000 TL
150.000 TL
%25
%100
Uygun Başvuru Sahibi ve Ortaklar
 • Yerel yönetimler „„ .
, Kuçuk sanayi siteleri
 • Üniversiteler _ ,, ...............................................................................
. . ııı Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları „ , ., ...
„ . .. .... . . . Endüstri bölgeleri
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek . ° ...................................................
kuruluşları * gell$tırme merkezlen gibi kuruluşlar
. Sivil toplum kuruluşlar. * ,Kar ™ gütmeye" birlikler ve „ . kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri
Sadece kar amacı güden kurum ve kuruluşlar fizibilite desteğinden yararlanamaz.
Başarı
Kriterleri
Aşağıdaki 3 (üç) koşulu aynı anda sağlayan projeler başarılı bulunacaktır. Desteklenecek projeler ise Program için ayrılan bütçe çerçevesinde başarılı projeler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
 1. Ön incelemede başarılı olmak
 2. “İlgililik” bölümünden 45 (kırk beş) üzerinden en az 35 (otuz beş) puan almak
 3. Toplamda 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almak
ı /1
 
 
Zafer
Kalkınma Ajansı Development Agency
 
 
Uygun
Başvuru Sahibi / Ortaklar
Öncelik 1-4
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofisleri
 • Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları
Öncelik 5
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
Öncelik 6
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Iş geliştirme merkezleri gibi kuruluşlar
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler
Başarı
Kriterleri
Aşağıdaki 2 (iki) koşulu aynı anda sağlayan faaliyetler başarılı bulunacaktır.
 1. Ön incelemede başarılı olmak
 2. Toplamda 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almak
2/2