E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
                                                     İHALE İLANI
 
 
1-  Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Gülten Dayıoğlu Caddesi
Otogar içerisinde bulunan yazıhaneler, tuvalet ve giriş-çıkış bekleme noktasının 2886
sayılı D.İ.K. nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 1 yıllığına kiraya verilmek
üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2-   İhale 16/11/2017 Perşembe günü Saat 14.00'de Belediye Encümeni huzurunda
yapılacaktır.
3-  Tahmini bedel 2.500,00-TL. Üzerinden olup %3 nispetinde geçici teminat
tutarı 900,00-TL ile güvence 19.100,00 TL. toplam 20.000,00 TL.dir. İhaleye katılmak
isteyenlerin gerekli bilgi ve şartnameyi Belediyemiz Emlak Servisinden tetkiki rica olunur.
4-      İhaleye girebilmek için istenilen belgeler
GERÇEK KİŞİLER
a) Nüfus cüzdan fotokopisi.
b) Adres tebligatı beyanı
c)  Vekalet ile girecekler için, noterden tasdikli vekaletname (Aslı olacaktır
fotokopi kabul edilmeyecektir.)
d)  Geçici teminat makbuzu.
TÜZEL KİŞİLERİN
-    Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında ayrıca,
-  Şirket adına katılanların. Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
-    Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgeleri
 
-   Şirket Ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sizil gazetesi