EMET NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
       
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ )
1 Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı, Umuma Mahsus Pasaport ve Sürücü Belgesi ile ilgili ortak hükümler
1-Ödeme İşlemleri: 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin 5 inci
 fıkrası kapsamında alınan hizmet bedeli, değerli kağıt ve harç bedelinin
 tahsilatı Vergi Dairesi Müdürlüklerince veya Maliye Bakanlığının
anlaşma yaptığı bankalar aracılığı ile yapılacak ve makbuz ile başvuru
yapılacaktır.
2-Fotoğraf : Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Umuma Mahsus Pasaport ve Sürücü Belgesi Başvurularında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay  içinde çekilmiş ve 5x6 cm ebadında biyometrik olması gereklidir.Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.Işık fotoğrafta yüze eşit yansıtılmalı ve gölge bulunmamalıdır.Fotoğrafta konstrat iyi ayarlanmış olmalı, yüz hatları net ve keskin olmalıdır.
 
2 Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı
1.Kimlik kartı talebi için biyometrik verisi ve imzası alınmak üzere onbeş yaşını tamamlamış herkes şahsen başvurur.

2.Onbeş yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı başvurusu ;nüfus cüzdanı,uluslararası aile cüzdanı,pasaport, sürücü belgesi,memur kimlik kartı ,avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı,veya basın kartı,okulunca verilmiş kimlik belgesi,Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş sınava giriş belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

3.Fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda anne,baba,kardeş veya reşit çocuklardan biri ile müracat edilir.Bunların bulunmamamsı durumunda ise kendisini tanıyan en az iki kişinin beyanı ile kolluk kuvvetlerine soruşturma yaptırılır.Soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde kimlik kartı başvurusu alınır.Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması yada elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi,kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi halinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması halinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk Mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.
İlgili Memur İle Görüşmeye
Başlandığı Andan İtibaren
Ortalama 8-10 Dakika
3 Sürücü Belgesi 1- Sürücü Belgesi alacak kişinin bizzat müracaatı esastır.
2- Başvuru işlem türüne göre ;
     a)İlk Kayıt,
     b)Yenileme/Sınıf Ekleme,
     c)Dış Ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme işlemlerinde
      başvuru
     esnasında ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgelerin hazır edilmesi
     gerekmektedir.
İlgili Memur İle Görüşülmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 15-20 Dakika
4 Umuma Mahsus Pasaport 1-Pasaport belgesi alacak kişinin bizzat müracaatı esastır.
2-Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi ve başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken diğer belgeler internet sitesinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
3-7 yaşını tamamlamış her bireyren parmak izi alınacaktır.
İlgili Memur İle Görüşülmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 15-20 Dakika
5 Doğum Tescili  1-Doğum bildirimini anne yada baba yapar.
2-Doğum tescili doğumu gösteren resmi belge ile yapılır.
3-Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de 30 gün içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliklere bildirilmesi zorunludur.
4-Sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlar ilgili sağlık birimince bulunulan yer nüfus müdürlüğüne beş iş günü içinde bildirilir.
5-Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla da yapılabilir.Ancak sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur.
İlgili Memur İle Görüşmeye
Başlandığı Andan İtibaren
Ortalama 4-6 Dakika
6 Ölüm Tescili 1-Ölüm nerede meydana gelmiş ise ölüm olayının bildirmekle yükümlü olanlar tarafından düzenlenen ve 10 gün içinde gönderilmesi gereken MERNİS Ölüm Tutanağı ile ölüm tescil edilir.
2-Eski tarihlerde gerçekleşen ölüm olayına ilişkin herhangi bir belge ibraz edilemiyorsa ölüm olayını bilen iki tanık adresi bildirir.Kolluk Kuvvetlerince  yapılacak tahkikat sonucuna göre ölüm tescili yapılır.Tahkikat süresi ortalama 15-20 gündür.
Ortalama 3 Dakika
7 Evlenme Tescili Evlendirmeye yetkili makamlar 10 gün içinde veya Dış Temsilciliklerden  30 gün içinde gönderilen MERNİS Evlenme Bildirimi ile tescil edilir. Ortalama 3 Dakika
8 Mahkeme
 Karar Tescili
Kesinleşmiş mahkeme kararları (Boşanma,Yaş Tashihi,Gaiplik,Kayıt Düzeltme vb.) ilgili mahkemelerin yazı işleri müdürlüğünce en geç 10 gün içinde kurye veya posta ile Müdürlüğümüze gönderilir. Ortalama 3 Dakika
9 Nüfus Kayıt Örneği ve
Yerleşim Yeri Belgesi
1-Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği , yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talepetmeksizin Kimlik Paylaşım Sisteminden temin ederler.(5490 sayıl Kanunun 45. Maddezinin 7. Bendi)
2-Kişiler; kendileri ve alt yada üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler.E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgeler gibi aynı hukuki değere sahiptir.(5490 sayılı Kanunun 44. Maddesinin 5. Bendi)
Ortalama 3 Dakika
10 Adres Beyanı 1-Kimliğini ispatlayacak belge ile 20 iş günü içerisinde şahsen müracaat edilir.
A-Öncelikle beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır.Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescil edilir.
b-Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden Adres Beyan Formu ile beyanını teyit edici fatura (elektirk,su,doğalgaz) gibi belgeler istenir.
2-Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık bağı olsun olmasın birlikte müracaat edilir ve birlikte oturulduğuna dair muvafakat belgesi imzalattırılır.İşlemi yapan memur şüphe halinde Kolluk Kuvvetlerinden tahkikat yapılmasını ister ve tahkikat sonucuna göre işlemi sonuçlandırır veya reddeder.Geç bildirim veya gerçeğe aykırı beyan halinde 5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanır.Posta yoluyla adres bildirimi yapılmaz.Güvenli elektronik imza ile de adres bildirimi yapılabilir.
Ortalama 4 Dakika
11 İdari Kurulu Kararı İle
Yapılan Değişiklikler
21/06/1934 tarihli ve2525 sayılı Soyadı Kanununun 3. Maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları mahkeme kakarı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir.Kanunun yürürlüğe girdiği 03/11/2017 tarihinden itibaren kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir. Müracaat tarihinden sonra
 10 - 15 gün içinde
12 Evlenme ve Boşanma
Sonrasında  Kadınlarda
Soyadı Değişikliği
1-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
2-Eş soyadı önünde önceki Boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilen kadının evlenmeden önceki eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını taşıyan kadının eşinin soyadını kullanmak istemesi halinde nüfus müdürlüğünce yazılı beyanı alınır.
Ortalama 4 Dakika
13 Din
Hanesinde
 Değişiklik
1-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
2-Kişi ergin ise yazılı beyanına uygun olarak, din hanesi değiştirilir,boş bırakılır.
3-Reşit olmayanlar için anne ve babanın birlikte yazılı beyanı gerekir.
Ortalama 4 Dakika
14 Tanıma 1-Kimliğini ispatlayacak belge ile baba ve çocuğun annesinin müracaatı gerekir.
2-3er adet fotoğraf
3-Varsa çocuğa ait doğum raporu
4-Anne yabancı ise medeni halini gösterir usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi
5-Tanınan çocukların nüfus cüzdanlarını anne teslim alır.
Ortalama 20 Dakika
15 Çok Vatandaşlık 1-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile usulüne göre onaylanmış diğer ülke vatandaşlığını ne zaman kazandığını gösterir ve kimlik bilgilerini içeren belge ile kişinin yazılı beyanı alınır. (VAT-12) Ortalama 8 Dakika
16 Mavi Kart 1-Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlere müracaatları halinde Mavi Kart düzenlenir.2 adet fotoğraf ve kimliğini ispata yarayacak belge ibraz edilmelidir. Ortalam 4-6 Dakika
17 Göçmen Olarak
Vatandaşlığa Alınanların
Doğum Tarihi ve Doğum Yeri
Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınanlardan doğum yeri ve doğum tarihi hatalı olan kişilerin kayıtları, 03/11/2017 tarihinden itibaren beş yıl içinde usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri ile müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce düzenlenir. Ortalama 8 Dakika
18 Evlat Edinmede İsim
Değişikliği
03/11/2017 tarihinden önce birlikte veya tek başına evlat edinilen çocuk veya erginlerin bu maddenin yürürlüğünü izleyen beş yıl içinde nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde nüfus kaydında ana/baba adı yada soyadı olarak evlet edinenlerin ad ve soyadları yazılır.Evlat edinilen reşit ise muvafakatı alınır. Ortalama 8 Dakika
19 Diğer
 Kurum Yazışmaları
İlgili kurumlardan istenen belgeler yasal süreri içinde gönderilir. Ortalama 2 Dakika
20 Diğer Kurumlara Gidecek
Olan Evraklar
Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri saat 16:00'da postaya verilir. Ortalama 20 Dakika
       
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracat yerine başvurunuz.
     
İlk Müracat Yeri   İkinci Müracat Yeri
Mehmet ÇOLAK   Hasan ÇİÇEK
Nüfus Müdürü   Kaymakam 
    ADRES                                              :  
  Kapaklıca Mh Hükümet Caddesi no:9  
  Tel   :   0274 461 31 43  
    Faks :   0274 461 31 43  
    e-posta:emetnüfus@hotmail.com