E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 

İLAN

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değelendırilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun Ek 3'uncu maddesi ve 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kumlu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımlan Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda özellikten belirtilen taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir

 
SIRA
NO
İLÇESİ
MAHALLE/
KÖYÜ
ADA
NO
PARSEL
NO
CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HAZİNE
HİSSESİ
(m?)
İMAR DURUMU
FİİLİ DURUMU
KOMİSYONA SON BAŞVURU TARİHİ
TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİ (TL)
 
Merkez
Gevrekseydi Köyü
107
4
Ham Toprak
33.940.66
Tam
İmarsız
Boş
29/09/2017
424.300,00
 
Merkez
Gümüş Köyü
166
671
Ham Toprak
45.512,7 7
Tam
İmarsız
Boş
29/09/2017
189.500.00
 
Merkez
Şeydi Köyü
101
1080
Ham Toprak
480.251,86
Tam
İmarsız
Boş
' 29/09/2017
1.680.885.00
 
Merkez
Şeydi Köyü
101
1093
Ham Toprak
472.879.94
Tam
İmarsız
Boş
29/09/2017
1.655.100.00
 
Merkez
Işıkkara Köyü
120
20
Ham Toprak
548.357.82
Tam
İmarsız
Boş
29/09/2017
1.715.000.00
 
Merkez
Işıkkara Köyü
127
277
Ham Toprak
381.033,21
Tam
İmarsız
Kısmi Işgalli
29/09/2017
1.270.000,00
 
Merkez
Yeni Karacaören Köyü
101
754
Ham Toprak
522.941,93
Tam
İmarsız
Boş
29/09/2017
1.737.740,00
 
Merkez
Turgutlar Köyü
115
1015
Ham Toprak
734.642,21
Tam
İmarsız
Kısmi İşgalli
29/09/2017
3 820.140,00
 
Merkez
Kırgıllt Mahallesi
3404
2
Arsa
54.162.95
Tam
Entegre Büyükbaş Hayvancılık ve Hayvansal Ürün üretimi Alanı
Tamamı İşgalli
29/09/2017
820.000.00
 
Aslanapa
Cumhuriyet Mahallesi
130
97
Arsa
818 123.99
Tam
İmarsız
Boş
29/09/2017
2.863.433.97
 
Aslanapa
Hürriyet Mahallesi
220
2
Arsa
264.152.02
Tam
İmarsız
Boş
29/09/2017
924.532,07
 
Emet
Esentepe Mahallesi
333
1
Arsa
12.225.37
Tam
Sanayi Alanı
Boş
29/09/2017
550.141,65
 
Tavşanlı
Tepecik-Merkez Mahallesi
102
3
Arsa
12470.62
Tam
Entegre Hayvancılık Tesis Alanı
Boş
29/09/2017
623.531,00

Teşvikten yararlanma şartlan:

1-   Hazine Müsteşarlığından yatırım türüne göre alınacak yatırım teşvik belgesi olan veya Müsteşarlıklarca yapılacak yatırımın karaktersitık değerlerini (istihdam, yaıtırm yeri, yatırım konusu, kapsaitesi v b.) içerecek şekilde yatınm yeri tahsis edilebileceğine ilişkin bir yazı verilen,

2-    İrtifak hakkına konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutan, taşınmaz maliki İdarelerce takdir edilecek rayiç değerin tanm ve hayvancılık yatınmı için bir, turizm yatırımlan için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutan 500.000._TL'sından (beşyüzbin TL) az olmayan)

3-   Toplam sabit yatırım tutarı 500.000-TL'sından (beşyüzbin TL) az olmayan,

4-   Taahüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,

5-   Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

6-   Taahüt edilen yatırımın toplam tutan 10.000 000-TL'yi (onmılyon TL) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

7-   Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıklan bu teşvikten yararlanamaz.

8-    Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi bölgesi olması durumunda bu bölgelerde yer alabilecek yatınmlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmadığına veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatınmlardan olduğuna ilişkin organzie sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazı

9-   3. Bölgede yapılacak turizm yatırımlarında, sadece en az üç yıldızlı otel yatrıımı teşvik kapsamında olduğundan, otel yatınmı yapılması düşünelecek taşınmazların otel yapımına uygun olduğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı yazısı Başvuru şekli:

1-   Yatınma, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin E- 1'de yer alan talep formunu ve Ek-6‘da yer alan yatınm bilgi formunu doldurarak. Ek-2'de yer alan yatınmcıdan istenecek belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat etmesi gerekmektedir.

2-    Başvuru öncesinde Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1 000.-TL (bin TL) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

3-   Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatınmcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar. Yönetmeliğin 14. maddesine göre kurulacak komisyon, yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir

4-   İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar imar planı içerisinde bulunmadığından, yatırıma tarafından imar planlan ile imar uygulamalannın, yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptınlması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir vıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.                                                                                                                                                                                '                             ’ j .

5-   Yatınmalann müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurucaklan gibi taleplerinin posta (PTT) ile yapabilirler Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı. İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.


Ek-1 talep formu. Ek 2- yatırımcılardan istenecek bilgi ve belgele. Ek-6 yatırım bilgi formu ile diğer bilgilere www.milliemlak.gov tr internet adresinden, Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden alınabilir