E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Hu !’r<ıj\nıı» .Vvrııpa Nırlijîj vc Tıırs'vı t'umluıciVAîlı iır.Uıtklıt' >>rt-,tkl:iK;ı hınnu vJılfnftiU*ı!ır.
C>kin l avını ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kurulucu olan Tnrmı ve Kırsal Kalkınmavı Destekleme Kurunu! 12 Haziran 2017 tarihimle İkinci Başvuru Ça£rı ilanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isleyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile İlgilidir.
PROGRAMIN KAYNAĞI
FaydalanıçıUra uygun harcamalar karşılısında saflanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birli&i vc Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri Ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
 
 
Bu Başvuru Cajçtı İlanı kapsamında sadece "Varım ve Balıkçılık (.Kinlerinin İşlenmesi ve Pazarlan ması İle İlgili Fiziki Varlıklara Ycnielik Yatımnlar" tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
Desteklenecek sektörler, destek «»ram ve destek bütçesi şu şekildedir;
 
TEDBİR ADI                      SEKTÖR KODU                   SEKTÖR ADI                    DESTEK ORANI                        TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
 
Tarım ve Balıkçılık                103-1                  Süt ve Süt Ürün. Paz          
Ürünlerinin İşlenmesi             103-2                  Kırmızı  Et Paz.
ve Pazarlanması                    103-3                  Kanatlı Et.Paz                        % 5 Ö                                122.177.559,21
ile ilgili Fiziki                             103-4                            Su Ürünleri Paz. 
Varlıklara Yönelik                        103-5                    Meyve ve Sebze Ürün.
Yatırımlar
 
 
BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek a)m:ık amacıyla başvuruların yapılacağı vc yarınının uygulanacağı iller aşagidadtr.
1 Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı ÎHer
I
Afyon karahisar A£rı Aksarav
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
1
Diyarbakır
Elazığ
r.'
hrzmcan
Erzurum
Giresun
Hatay
*
İsparta
L~~-v........................ .— —
! *
Kahramanmaraş | Mamsa Karaman i Mardin Kars Mersin Kastamonu M ıış Konya i Nevşehir Kütahya | Ordu Malatya j Samsun
1
Sivas Şanlıurfa Tokat T rabzon Ujak Van Yozgat
 
 
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 06.09.2017 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK 11 Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 26.09.2017 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2017, saat 18:00’Son feslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
YATIRIM SÜRELERİ
İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on seki/,) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.
 
 
2014-2020 İPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (w\vvv.tarim.>v.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (\v\v\v,tkdk>g< >v.tr) temin edilebilir.
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 2.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (\v\v\y.fkdk.gov.nj temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyum ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (\v\v>v.fkdk,ppv.tr) takip edilmelidir.