E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
İHALE İLANI
 
EMET İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
Madde 1: İş Sahibi idareye ilişkin bilgiler:
         a- Adı    : Emet Köylere Hizmet Götürme Birliği
         b-Adresi: Kapaklıca Mah.3 Eylül Cad.Hükümet Konağı Kat:2 Emet / KÜTAHYA
         c-Tel      : 0 274 4613001 – Faks : 0 274 4613201
 
Madde 2: İhale Adı, Niteliği, Türü, Miktarı:
         A- 1068 ton Ocak taşından konkosörle kırılmış ve elenmiş 19-25 mm ve 16-19 mm A ve B tipi mıcır temini yollara nakliyesi ve figüresi,
         B- 8000 ton Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-38 mm, 0-50 mm ve 0-70 mm alt temel malzemesi temini, yollara nakliyesi ve figüresi,
        C- 25200 ton Ocak taşından konkesörle kırılmış ve elenmiş 0-5 mm ve 0-38 mm arası yapılacak dizayna göre agreganın plent miks temel (PMT) olarak hazırlanması ve nakliyesi,
        D- 5700 ton Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-19 mm filler malzeme temini yollara nakliye ve figüresi,
 
         b- Niteliği, Türü ve miktarı    : Ağrege malzeme, nakli ve figüre alım işi
         c- İhale Şekli     : Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği, Açık İhale Usulü
 
Madde 3:İşin Yapılacağı Yer
            Bahatlar-Uzunçam,Yağcık-Eğrigöz,Bahatlar-Uzunçam,Hasanlar-Kabaklar, Kutluhallar-Beyköy,  Karagıl köy yolları
 
Madde 4: İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi
            İş yeri teslim tarihinden itibaren 120 takvim günü. 
 

Madde 5 : İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
5.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
         5.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         5.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
         5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         5.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
5.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5.4- Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır. İstekliler, aşağıda sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamelerini de başvuru evrakı ile birlikte vereceklerdir.
5.4.1- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,
5.4.2-İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
5.4.3- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
5.4.4- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
5.4.5- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
5.4.6- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,
5.4.7- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
5.4.8- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
5.4.9- 5.17 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
         5.5- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.(Kapalı 2.zarf içerisinde)
5.6- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
5.7- Şartnamenin 4.13 ve 4.14 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
5.8- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
         5.9- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilin sorumlu oldukları belirtilir.
         5.10- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Şartnamenin (4.2), (4.3) ve (4.4) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda (4.2), (4.3) ve (4.4) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından, (4.10) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin sunulması gerekir.
         5.11- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
         5.12- …….
5.13- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
         5.13.1- İhale bedelinin %25 tutarında, daha önce benzer iş yaptığına dair belge
         5.13.2- ..............................................................................................................................
         5.13.3- ..............................................................................................................................
         5.13.4- ..............................................................................................................................
         5.14--Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
         5.14.1- ………………………………………………………………………………….
         5.15 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İdareler; iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendi uyarınca, hangi mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacağını belirleyerek 4.15 inci maddeye yazacaktır.
5.16-  Belgelerin sunuluş şekli
         5.16.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
5.16.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
5.16.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
5.17- İhaleye Katılamayacak Olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.
5.17.1- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
5.17.2- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
5.17.3- Birliğin ihale yetkilisi.
5.17.4- Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
5.17.5- (4.17.3) ve (4.17.4) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
5.17.6- (4.17.3), (4.17.4) ve (4.17.5) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
 
 Madde 6: İhale Dökümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı
          a-İhale dökümanının görülebileceği yer : Emet Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı.
          b-İhale dökümanı Satış Bedeli                     : 100,00.-TL
 
 Madde 7: İhalenin Nerede, Hangi tarih ve saatte yapılacağı
            a-İhalenin nerde yapılacagı: Hükümet Konağı Kaymakamlık Makamı
            b-İhale Tarihi                      : 24.04.2017
            c-İhale saati                        : 11.00
 
Madde 8 : Tekliflerin Hangi saate kadar nereye verileceği
            Teklifler Emet Köylere Hizmet Götürme Birlik Saymanlığına  en geç 24.04.2017 tarih ve saat   11.00' e kadar verilecektir.
 
Madde 9: İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel  üzerinden verecektir.
Madde 10: İhale dokümanında belirtilen tüm malzeme ve iş sözleşmeye dahildir.
 
Madde 11: Geçici teminat tutarı :
         Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklinin belirleyeceği miktarda     olup  tedavüldeki Türk parası , banka teminat mektubu veya devlet iç borçlanma senedi teminat    olarak kabul edilir.
 
Madde 12 : İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.
Madde 13 : İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.