a) Bildirim Zorunluluğu ve Süresi: 
 
Her doğum olayının, olayın olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.
 
b) Bildirim Yükümlülüğü:
 
Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.
 
c) Bildirim Şekli:
 
Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.
 
d) Çocuğun adı:
 
Çocuğun adım ana ve babası koyar. Ancak, milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen veya yasaya aykırı ya da kamuoyunu inciten adlar konulamaz.
 
ÖLÜM İŞLEMLERİ
 
a) Bildirim Zorunluluğu ve Bildirilecek Nüfus Müdürlüğü: 
 
Ölüm olaylarının, ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmezse cesedin bulunduğu taşıt araçları içindeki ölümlerde ise ölünün taşıttan çıkarıldığı yer nüfus idaresine bildirilmesi zorunludur. Ölüm olayı Hastanede meydana gelmişse ölüm tutanakları burada yetkili kişilerce tanzim edilerek o yer nüfus idaresine, nüfus idaresi de kayıtlı olduğu nüfus idaresine göndermekle yükümlüdür.
 
Ölüm olayı evde (şehirde) meydana gelmişse en yakın Sağlık Ocağı Tabipliğince ölüm tutakları tanzim edilerek nüfus idaresine bildirilir.
 
Ölüm olayı Köy de meydana gelmişse, Köy Muhtarı tutanakları tanzim ederek nüfus idaresine bildirmekle zorunludur.
 
b) Ölümün Nüfus İdarelerine Bildirilmesinde Süre ve Usul:
 
Ölüm olaylarının bildirilmesi, yetkili makam ve görevlilerce örneğine uygun olarak düzenlenmiş 
ölüm tutanaklarının, ölüm veya ölüm haberinin alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde
ilgili nüfus idaresine verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır. Ölüm tutanaklarına ölenin 
nüfus cüzdanı da eklenir.
 
CENAZE ve DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGE ve İŞLEMLER LİSTESİ
 
Belediye doktoru tarafından Ölüm Raporu verildi ise, ölen vatandaşın Nüfus Cüzdanı 
Adli ölüm vakalarında, savcılık ve adli tabipten gelen defin ruhsatı (Ölüm Raporu) 
Vatandaş tedavi aşamasında öldü ise, hastane belgeleri ve defin ruhsatı gerekmektedir.
 
Not 1 : Ölen vatandaş başka yerde defin yapılacaksa, nakil işlemleri Belediyeler tarafından yapılıyor.
 
Not 2 : Mezar yerinin alınması işlemi Belediyede yapılıyor.